Hot line: (856) 21 255 661

0 Items
SKU:
AMPLIFIER-SHERMAN-AMP-200
1,608,000 LAK (including 10% VAT)
Pay in 6 months: 268,000 LAK/month
Description: 
ຄຸນລັກສະນະສະເພາະ:
  • ແອມ ລຸ້ນ AMP-200 ທີ່ອອກອອກແບບ ເພື່ອຕອບສະໜອງການໃຊ້ງານກາງແຈ້ງ ລວມໄປເຖິງການຮ້ອງຄາລາໂອເກະແບບມືອາຊີບ
  • ກຳລັງຂັບ 100 W + 100 W ທີ່ 8 ໂອຫ໌ມ
  • ຟັງຊັນ Microphones 4 ຊຸດ ສາມາດປັບແຕ່ງສຽງ Volume, Balance (L,R), ສຽງເບສ (Bass), ສຽງກາງແຈ້ງ(Middle), ສຽງແຫຼມ(Treble) ແລະ ສຽງກ້ອງ (Depth Echo) 
  • ຟັງຊັນ Echo ສາມາດປັບສຽງກ້ອງ(Volume Echo), ສຽງເບສ (Bass), ສຽງແຫຼມ (Treble) ໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ ແລະ ເລືອກລະບົບ Mono ແລະ Stereo ພ້ອມດ້ວຍຟັງຊັນການຄວບຄຸມຮູບແບບການຫຼິ້ນຊ້ຳ ແລະ ດີເລຍ໌
  • ຟັງຊັນ Music ສາມາດເລືອກຊ່ອງສັນຍານ input A ແລະ B ພ້ອມປັບລະດັບສຽງ(Volume), Balance (L,R), ສຽງເບສ(Bass), ສຽງກາງ(Middle) ແລະ ສຽງແຫລມ(Treble) 
  • ປັບ Equalization ແຍກຊ້າຍ ແລະ ຂວາ ໄດ້ຢ່າງອິດສະລະ
  • ຊ່ອງ Audio Input 2 ຊຸດ ຄື A ແລະ B 
  • ຊ່ອງ Audio Output 2 ຊຸດ ຄື Line Output ແລະ Record Output
  • ຊ່ອງ MIC Signal Output 1 ຊຸດ
  • ຂົ້ວຕໍ່ລຳໂພງ ຈຳນວນ 2 ຊຸດ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ລຳໂພງໄດ້ເຖິງ 4 ຕົວ